Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts verbindend indien en voor zover deze door verhuurder schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van verhuurder, danwel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

2.3 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van verhuurder binden deze laatste niet voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door verhuurder. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.

Artikel 3 Huur/huurprijs

3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.

3.2 Verhuurder heeft het recht om vanaf de vervaldatum van de vordering een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per maand indien de wettelijke rente lager is dan 10%. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

3.3 Verhuurder is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van huurder te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door huurder verschuldigd, in ieder geval wanneer verhuurder zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

3.4 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Huurder verliest alle rechten indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd.

3.5 U betaalt 50 % 2 weken voor aanvang van verhuur / evenement en 50 % op de dag van uitvoering.

Artikel 4 Aflevering

4.1 Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op een door deze aangewezen locatie. De eventuele kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van de huurder. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 5 Eigendom

5.1 De eigendom van het gehuurde berust bij verhuurder. Alles wat door of vanwege de huurder op het gehuurde wordt gemonteerd, of wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van verhuurder.

5.2 De huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

5.3 Alle door 4Usounds geleverde zaken blijven eigendom van 4Usounds tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens 4Usounds uit hoofde van enige met 4Usounds gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.’

Artikel 6 Gebruik

6.1 Huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen.

6.2 De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften. De huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen van minimaal 18 jaar oud die over de vereiste deskundigheid voor het besturen van het gehuurde beschikken.

6.3 In het geval de huurder van het gehuurde geen gebruik kan maken, komt dit voor zijn rekening en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is, zulks ter beoordeling van verhuurder, of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan verhuurder een verwijt kan worden gemaakt.

6.4 Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de huurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.5 Huurder is verplicht verhuurder onverwijld telefonisch en per email op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de huurder ter zake van de meldingsplicht.

Artikel 7 Inspectie/Onderhoud

7.1 De huurder verplicht zich op verzoek van verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.

7.2 Het onderhoud aan het gehuurde komt voor rekening van verhuurder. De huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door de verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud. De huurder zal het gehuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan verhuurder ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.

7.3 Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven komen de kosten van reparatie voor rekening van huurder, onverminderd het recht van verhuurder volledige schadevergoeding te vragen.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invloedssfeer van de verhuurder liggen, wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers van verhuurder aan hun verplichtingen, brand, hoge waterstanden, wegblokkades, extreme weersinvloeden, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelverboden.

8.3 Geen bevoegdheden tot opschorting bestaat als nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9 Aansprakelijkheid huurder/Verzekering van het gehuurde

9.1 De huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

9.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of ontstaan.

9.3 Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde.

9.4 Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering komt voor rekening van de huurder.

9.5 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder verhuurder hiervan onverwijld telefonische en per email in kennis te stellen. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van de huurder.

9.6 De huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor de schade kan worden voorkomen of beperkt.

9.7 De verschuldigde Buma/Stemra­ en/of Sena rechten komen voor rekening van de opdrachtgever die tevens voor de afdracht zorg draagt. De opdrachtgever vrijwaart 4Usounds voor hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of andere partijen dient te worden voldaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade geleden door huurder, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van verhuurder toerekenbare gebreken aan het gehuurde, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen verhuurder verzekerd is, danwel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan. Huurder dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

b) Overschrijding van de levertijd kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk tussen huurder en verhuurder is overeengekomen.

c) De door verhuurder te vergoeden zal nimmer meer bedragen dan de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs.

Artikel 11 Beëindiging overeenkomst

11.1 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan tot 24 uur voor de aanvang van de huurperiode opgezegd worden. De huurder is in dit geval 50% van de huursom verschuldigd aan de verhuurder.

11.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 12 Ontbinding

12.1 Verhuurder heeft het recht zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist de huurovereenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden in geval van: - niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door de huurder van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst; -aanvraag van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van huurder; - buitengerechtelijke schuldsanering; -beslag op het gehuurde; -omstandigheden, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van verhuurder met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van deze overeenkomst kunnen belemmeren; -verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie bij het aangaan van de overeenkomst door huurder aan verhuurder, zodat de overeenkomst door verhuurder niet, of althans op andere voorwaarden zou zijn aangegaan; -schade aan het gehuurde, die door de assuradeuren niet wordt vergoed, tenzij een en en ander gevolg is van een, de verhuurder persoonlijk betreffende omstandigheid; -opvordering van overheidswege.

12.2 Ingeval van ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in het vorige lid is huurder verhuurder zonder nadere sommatie alle reeds verschenen en alle door verhuurder eventueel gederfde huurtermijnen verschuldigd. Daarnaast dient huurder alle door verhuurder geleden vermogensschade te vergoeden.

Artikel 13 Overdragen rechten en plichten

13.1 Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het eigendom van het gehuurde, over te dragen aan een derde.

13.2 Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

13.3 Alle rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn na overdracht zonder uitzondering van toepassing op de nieuwe partij.

Artikel 14 Geschillen

14.1 Het Nederlandse recht is van toepassing.

14.2 Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een derde bemiddelen.

14.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich daartegen verzetten. Verhuurder is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.